اخبار مهم
70387_368.jpg

وقت خنده

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

وقت خنده


آی دسته دسته دسته
قفل قفس شکسته

مرگ بر شاه ظالم
گفتیم دسته دسته


آی خنده خنده خنده
توی هوا پرنده


شاه فراری شده
آمده وقت خنده


آی غنچه غنچه غنچه
سینی و نقل و غنچه


از سفر آمد امام
وا شد دهان غنچه


آی باغچه باغچه باغچه
خورشید روی طاقچه


پیروز شد انقلاب
گل داد باغ و باغچه


منبع: خاله لیلا

می فایل مجله ادبی حافظ تالی