اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعر زیبای عاشقانه از فریدون مشیری
4119_204.jpg

شعر زیبای عاشقانه از فریدون مشیری

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

تـــــــــــــــــرا من زهر شیرین خوانم ای عشق


کـــــــــــــه نامی خوش تــــــــــر از اینت ندانم .


و گـــــــــــــــــــــــر هر لحظه رنگی تازه گیری


به غـــــــــــــیر از « زهــــــر شیرینت » نخوانم .


تـــــــــــــــو زهری زهــــــــر گرم سینه سوزی


تـــــــــــو شیرینی که شــــور هستی از تست .


شـــــــــــــــراب جـــــــام خورشیدی که جان را


نشاط از تــــــــــــو غـــم از تو مستی از تست .


به آســـــــــــــــانی مــــــــــــــرا از من ربودی


درون کــــــــــوره ی غــــــــــــــــــــــم آزمودی


دلت آخــــــــــــــر به ســــــــــرگردانیم سوخت


نـــــــــــگاهم را به زیبایی گـــــــــــــــــــشودی


بســـــــــــــــــی گفتند: « دل از عشق برگیر !


که : نیرنگ است و افسون است و جادوست !»


ولــــــــــــــی ما دل به او بستیم و دیــــــــــدیم


کـــــــــــه این زهر است اما ! …نوشداروست !


چـــــــــــــــه غم دارم که ایــــــــن زهر تب آلود


تنـــــــــــــم را در جـــــــــــــــــــدایی می گدازد


از آن شـــــــــــــادم که در هنـــــــــــــگامة درد


غمی شــــــــــــیرین دلـــــــــــــم را می نوازد .


اگــــــــــــــــــر مـــــــــــــ رگم به نامردی نگیرد


مــــــــــــــــرا مهرِ تــــــو در دل جاودانی است .


و گـــــــــــــــــــــر عمرم به ناکامی ســــــــرآید


تــــــــرا دارم که: مـــــــــــــرگم زندگانی است .


منبع: اشعارزیبا

می فایل مجله ادبی حافظ تالی