اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعر زیبای آغاز ولایت امام زمان (عج)
298202_626.jpg

شعر زیبای آغاز ولایت امام زمان (عج)

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

 نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
 

یا حجة بن العسکری جانم فدایت 

لبخند خورشید/بر ارض و سما/شور و شعف شد/در دل هویدا

نور امامت/شد جلوه گر در/شمس جمال ِ/مهدی زهرا
 

شاهنشهی و عالم هستی گدایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت

یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

سید العالم/جان جهانی/جان جهانی/آرام جانی
 

نورُ الکواکب/امام غائب/حجت اللهی/صاحب زمانی
 

کبوتر دل می زند پر در هوایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
 

یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

به خوشحالی ِ/ام ابیها/به ذریه ی/پاک مصطفی
 

دعا کن شود/رزق جمع ما/هم سامرا و/هم کرببلا

ای قربان نافله و ذکر و دعایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
 

یا حجة بن العسکری جانم فدایت

غرق گناهم/بده پناهم/در سوز و آهم/ای تکیه گاهم
 

از همه جا من/درمانده گشتم/اما تو دادی/دوباره راهم
 

نفسم را کن ذبیح صحرای منایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت

 
یا حجة بن العسکری جانم فدایت

منبع : aviny.com

می فایل مجله ادبی حافظ تالی