اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / شعر رهگذر فروغ فرخزاد
105441_575.jpg

شعر رهگذر فروغ فرخزاد

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:


یکی مهمان ناخوانده


ز هر درگاه رانده، سخت وامانده


رسیده نیمه شب از راه، تن خسته، غبارآلود


نهاده سر بروی سینهء رنگین کوسن هائی


که من در سالهای پیش


همه شب تا سحر می دوختم با تارهای نرم ابریشم


هزاران نقش رویائی بر آنها در خیال خویش


و چون خاموش می افتاد بر هم پلک های داغ و سنگینم


گیاهی سبز می روئید در مرداب رویاهای شیرینم


ز دشت آسمان گوئی غبار نور برمی خاست


گل خورشید می آویخت بر گیسوی مشکینم


نسیم گرم دستی ، حلقه ای را نرم می لغزاند


در انگشت سیمینم

لبی سوزنده لبهای مرا با شوق می بوسید


و مردی مینهاد آرام، با من سر بروی سینهء خاموش


کوسن های رنگینم


کنون مهمان ناخوانده


ز هر درگاه رانده، سخت وامانده


بر آنها می فشارد دیدگان گرم خوابش را


آه، من باید بخود هموار سازم تلخی زهر عتابش را


و مست از جامهای باده می خواند: که آیا هیچ


باز در میخانه لبهای شیرینت شرابی هست


یا برای رهروی خسته


در دل این کلبهء خاموش عطرآگین زیبا


جای خوابی هست؟

منبع:namakstan

می فایل مجله ادبی حافظ تالی