اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / داستان کوتاه ادعای خدایی
475846_899.jpg

داستان کوتاه ادعای خدایی

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

داستانهای خواندنی

می گویند ابلیس، زمانی نزد فرعون آمد در حالیکه فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و می خورد.ابلیس به او گفت: هیچکس می تواندکه این خوشهء انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟ فرعون گفت: نه.

ابلیس با جادوگری و سحر، آن  خوشهء انگور را به دانه های مروارید خوشاب تبدیل کرد.

فرعون تعجب کرد و گفت:

آفرین بر تو که استاد و ماهری. ابلیس سیلی ای بر گردن او زد و گفت: مرا با این استادی به بندگی قبول نکردند، تو با این حماقت چگونه دعوی خدایی می کنی؟

منبع:dastanak.com

می فایل مجله ادبی حافظ تالی