اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / داستان چشم های عاشق
14476_427.jpg

داستان چشم های عاشق

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

در پس کوچه ای پر رفت و آمد،‌ دخترک نابینای دوره گرد به دیوار سنگی و بلندی تکیه داده بود و به صدای گام های رهگذرانی که بر روی سنگ فرش خیس کوچه پا می کوبیدند گوش می داد. دستش را دراز می کرد تا شاید کسی به او توجه کند. دست دیگرش را گره کرده به خود چسبانده بود.

رهگذران با لباسهای سیاه و شنل های بلند سیاه، با یقه هایی که به راحتی می شد تا بالای گوش در آن فرو رفت، با کلاههای بلند لبه دار مشکی که تا ابروها را می پوشاند با قدمهای سنگین و بی روح در این شب مه گرفته و خیس به سوی هدفی نامعلوم قدم می زدند. چند نفری که با نگاه سرد خود دخترک را می کاویدند تنها موجودی ناتوان و لاغری را می دیدند که سر تا پای لباسهای اندکش خیس بود و آب چکان چکان از دو گیسوی نا مرتب بافته شده اش می ریخت. صورت سپید و بی روحش همچون دیگر آدم های این کوچه می نمود. گاه گاهی پای می جنباند تا خستگی در کند. گاهی تک سرفه ای می زد تا نظری جلب کند. با کفشهای چوبی بر زمین ترانه باران میزد و گاه با سرانگشتانش مرز جدایی تکه سنگ هایی که در دیوار نهاده بودند را دنبال می کرد.

مردی کوتاه قد با بینی بلند و آویزان به طرفش آمد. سیگار برگ بزرگش را با انگشتان کوتاه و چاق خود از لب دور کرد و با صدایی که گویی از زنگی زنگار گرفته در می آید پرسید:«برای فروش چه داری ؟» دخترک دستش را جلو آورد و باز کرد. در کف دستش دوچشمزیبا و درخشان جلوه گری می کرد.

مرد کوتاه با دقت بیشتر به آنها نگریست «دیگر چه داری؟» دخترک سرش را تکان داد و گفت هیچ! مرد کوتاه دستش را از جیب بیرون کشید و با ناخن های بلندشچشمان را جا به جا کرد. مرد برگشت تا برود، گوشه نگاهی به دخترک کرد«کاش چیز دیگری داشتی، اینجا همهچشمدارند،چشمها به درد خودت می خورد». دخترک آهی کشید و مرد رفت.

پیر زنی یکچشمآمد گوژپشت و چروکیده. با عصای بلندی که چند برابر قد خودش بود به پای دخترک زد و با صدای جیغ مانند خود گفت:«گدایان را در میدانشهر سر می برند، نمی ترسی؟» دخترک آرام پاسخ داد:«من گدا نیستم، من فروشنده ام» و دستش را باز کرد. پیر زنه یکچشمنگاهی بهچشمان دخترک کرد «به چه چیز یکی از آنها را میفروشی؟» دخترک سرش را جلو آورد و زمزمه کرد:

«هر دو را با هم می فروشم مادر جان،‌ یکی را تنها نمی دهم، اگر میخواهی باید آنچشمت را هم کور کنی!» پیر زن یکه خورد و فریاد زد:«گدای پست! تو میخواهی پولهایم را از چنگم درآوری دزد کثیف» با عصای خود دخترک را زد. دخترک آهی کشید و پیر زن رفت.

رهگذری بلند قد و زیبا روی آرام و بی صدا به سوی دخترک آمد. با صدایی مهربان و بم پرسید: «نام تو چیست ای دختر زیبا؟» دخترک که تازه حضورش را فهمیده بود دست دراز کرد و با دست خود جویای او شد. مرد دست او را گرفت و سوال خود را تکرار کرد. دخترک گفت:‌ « نام من را نه کسی به من گفته، نه کسی تا به حال از من پرسیده، خود نیز به آن فکر نکرده بودم» مرد گفت:«در این سرما با این پوشش اندک اینجا چه می کنی؟» دخترک که انگار سوالی آشنا شنیده است دستش را گشود و گفت :«فروشنده ام،چشمانم را می فروشم، هر دو را با هم، جز این دیگر چیزی ندارم، ارزان هم نمی فروشم ….» دخترک به سرعت حرف می زد. مرد حرفش را برید و گفت:«آنها را چند می فروشی؟» دخترک گفت: «به آدم سالم نمی دهم،‌ قدرش را نمیداند» مرد درنگ کرد و گفت:«چشمانم را به کسی دیگر قول داده ام، صبر کن تا برگردم!» مدتی گذشت و مرد برگشت.

بدونچشم،‌ با صورتی خونین. گفت:«حالاچشمانت را بده!» دخترک گفت:«بهایش گران است،‌ می پردازی؟» مرد قبول کرد و پرسید: «هرچه باشد» دخترک گفت:«من عشق و آینده ات را می خواهم.» مرد در سکوتی سنگین تر از جامه خیسش فرو رفت و قبول کرد. دخترک با دستانی لرزانچشمهایش را در دستان مرد گذاشت و عشق و آینده مرد را از سینه اش بیرون کشید. مردچشمها را به صورتش نزدیک کرد، بوسه ای بر آنها زد و دخترک را در آغوش کشید. صورت دخترک را با دستهایش کاوید وچشمها را در جایچشمهای دختر گذاشت. دخترک آهی کشید وچشمگشود.

به مرد نگاهی انداخت. بر زمین زانو زده بود و از صورت و سینه اش خون می چکید. نا توان شده بود و نابینا.

باران شروع به باریدن کرد، از میان کوچه مه گرفته و سنگی جوی کوچکی از آب به سمت پایین روان شد. صدای پای رهگذران که آب روی سنگفرش خیابان را به اطراف پرت می کردند زمزمه عشق و هستی جاری بود. قطرات باران از دیوار سنگی بلند و خیس پایین می خزیدند. بالای دیوار،‌ پرنده ای، مردمان کوچک کوچه را نگاه می کرد. باد می وزید و شمیم دل انگیز عشق را در فضا می پراکند. شهر ساکت بود و رهگذرانی بودند که به سوی نامعلومی قدم می زدند. در امتداد کوچه، دوعاشقدوش به دوش هم در دل مه گم می شدند.

می فایل مجله ادبی حافظ تالی