اخبار مهم
Home / اخبار حوزه ادبیات / بازی موش با گربه
10871_657.jpg

بازی موش با گربه

به گزارش حافظ تالی به نقل از مجله خبری ایران مطلب:

آی گربه ی نا قلا

بیا پاور چین بیا

به این سوراخ نگاه کن

بگرد یه موش پیدا کن

اون موشه را تو بردار

سربه سر موش بذار

ببین موشه چه نازه!

دمش چقد درازه!

چه دندونایی داره!

عجب چشایی داره!

اما چرا ترسیده؟

معلومه، گربه دیده

یه گربه ی چاقالو

بابدن پشمالو

با اون چشای ریزش

با دندونای تیزش

موشه را گیر آورده

انگار اسیرآورده

موش اسیر بیداره

فقط فکرفراره

گربه هه خسته میشه

چشاش که بسته میشه

موش کوچولو باترس و لرز

یواشکی جیم میشه

می فایل مجله ادبی حافظ تالی